Dotacje unijne i wsparcie

„FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO” realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167, 87-100 Toruń w partnerstwie z:

– Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Henryka Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń, na podstawie Umowy nr UM_WR.431.1.167.2020 o dofinansowanie projektu grantowego nr RPKP.01.06.02-04-0001/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Schematu: projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Dofinansowanie z prjektu UE: 44 840,00 PLN

Umowa o powierzenie grantu nr 1/FWI-C19/2020/118/UPG/301


Umowa nr UM_WR.431.1.268.2020 o dofinansowanie Projektu Grantowego pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.2 Dotacja dla innowacyjnych MŚP
Schemat: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy realizowany w trybie nadzwyczajnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Innowacyjny rozwój firmy dzięki zakupowi urządzeń i wdrożeniu
nowych usług kosmetyki medycznej i estetycznej

Celem projektu jest rozwój firmy dzięki zakupowi innowacyjnych procesowo i produktowo urządzeń, wdrożenie nowych innowacyjnych usług medycyny kosmetycznej oraz poszerzenia odbiorców o rynek regionalny i ponadregionalny kraju.

Cele szczegółowe będące zakresem działań:
– zakup dwóch nowych innowacyjnych urządzeń, wdrożenie do cyklu usługowego oraz przeszkolenie kadry firmy dla maksymalnego wykorzystania możliwości urządzeń
– zatrudnienie dwóch dodatkowych pracowników oraz przygotowanie merytoryczne w zakresie świadczenia usług w oparciu o nowe urządzenia
– przeprowadzenie działań promocyjnych dla nowej oferty usługowej firmy ( głównie obejmujące działania poprzez stronę internetową, portale społecznościowe, prasę lokalną)
– wdrożenie nowych możliwości organizacyjnych pracy firmy

Efektami projektu będą zastosowane rozwiązania technologiczne oraz połączenie w poszczególnych urządzeniach wielorakości funkcji co pozwoli na wdrożenie:
– innowacyjności procesowej w oparciu o nowe technologie zastosowane w obu urządzeniach.
– nowych innowacyjnych usług – zabiegów.
– innowacyjnych rozwiązań nietechnologicznych – organizacyjnych na bazie nowych możliwości procesowych i produktowych oraz wykorzystaniu istniejącego oraz nowego wyposażenia dla wyższej efektywności i skuteczności w obsłudze klientów.
Jakościowe możliwości, skuteczność, nowoczesność technologiczna i innowacyjność nowych usług będzie odpowiedzią na oczekiwania rynku i klientów. Nowa oferta firmy oparta na wysokojakościowych zabiegach zgodnych z najnowszymi światowymi trendami będzie źródłem rozwoju firmy oraz skutecznego konkurowania nie tylko na rynku lokalnym ale również regionalnym i ponadregionalnym.

Wkład UE (EFRR) 154 000,00 PLN
Wartość ogółem (wydatki ogółem):  302 400,00 PLN